گوشه چشم

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

only grassیعنی ...

آرزوهایی هرچه کوتاه تر همچوچمن، انتخاب هایی هرچه کوچکتر همچوچمن، میل به رشد هرچه کمتر همچوچمن.